WARTO WIEDZIEĆ

OBOWIĄZEK BADANIA PRACOWNIKÓW

Pracodawca nie może dopu­ścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekar­skiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku ani do pracy, do której wykonywania nie ma on wymaganych kwalifikacji i umiejętności oraz dostatecznej znajomości przepi­sów oraz zasad bhp. Zasady przeprowadzania wstęp­nych badań lekarskich reguluje art. 229 kodeksu pracy oraz rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 z póżn. zm.). W myśl art. 229 par. 1 k.p., wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy oraz inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Badaniom tym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.
GRYPA

najlepszą metodą zapobiegania grypie są szczepienia profilaktyczne. Korzyści płynące ze szczepień :
  • poprawa wizerunku pracodawcy w oczach pracowników
  • ograniczenie ryzyka niezrealizowanych celów ekonomicznych firmy z powodu nagłej i zwiększonej absencji chorobowej pracowników
  • zapewnienie funkcjonowania firmy w sposób niezakłócony
  • eliminacja dodatkowych kosztów zasiłków chorobowych
  • w wielu badaniach wykazano, że koszty grypy są czterokrotnie wyższe niż koszty szczepienia oraz, że absencja chorobowa pracowników zaszczepionych przeciw grypie jest 4 razy niższa niż pracowników nie zaszczepionych
NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "E R G O M E D s.c"
Kraków, ul. Bonarka 18, tel. 12 266 21 95, 266 84-82, fax: 12 442 00 45 e-mail: mp@ergomed.pl
Informacja o wpływie działalności RTG