MEDYCYNA PRACY

 • przydatne linki:

 • W RAMACH UMOWY OFERUJEMY

  Kompleskową obsługę medyczną dla podmiotów gospodarczych w zakresie medycyny pracy. Jesteśmy firmą stale rozwijającą się i dostosowującą do wymagań naszych Zleceniodawców. W zakres naszej działalności wchodzą:
  wydawanie zaświadczeń o zdolności do pracy
  wizytację stanowiska pracy (wraz z wizytacją zakładu pracy lekarze dokonują opisu stanowisk pracy (zagrożeń, przekroczonych norm itd.)
  organizację badań medycyny pracy w siedzibie klienta
  udział lekarza w komisji BHP
  rozpoznanie czynników szkodliwych
  badania wstępne (wykonywane przed rozpoczęciem pracy , po zmianie stanowiska pracy)
  badania okresowe (osób pracujących na danym stanowisku)
  badania kontrolne (obowiązkowo muszą być wykonane przed ponownym rozpoczęciem pracy u każdego pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni)
  akcje profilaktyczne (nasze akcje obejmują program działań profilaktycznych konsultowany indywidualnie z zakładami pracy. Program ten poszerzamy o akcje szczepień ochronnych , bezpłatnych badań profilaktycznych itd. . Nasze działania pozwalają zapobiegać wielu chorobom, skracać lub ułatwiać okres leczenia. Skutecznie dbamy o zdrowie pracowników).
  badania wysokościowe
  badania operatorów maszyn w ruchu

  Badania wykonujemy w naszych poradniach jak i na terenie zakładów pracy. Fachowa opieka medyczna, szybka realizacja badań, niskie ceny - to nasze atuty. Przekonaj się...

  Kontakt do przedstawiciela:
  Artur Kuć
  tel.: 515 109 749
  e mail: artur.kuc@ergomed.pl
  KODEKS PRACY
  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69 poz. 332 z późn.zm.)
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650)
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148 poz. 973)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 73 poz. 645 z późn. zm.)
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz.U. Nr 114 poz. 545 z późn. zm.)
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów pracy wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)


  MEDYCYNA PRACY
  Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. Nr 96 poz. 593 z późn. zm.)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie wykonywania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej w stosunku do osób objętych tą opieką na swój wniosek (Dz.U. Nr 120 poz. 766)


  BADANIA DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH
  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. Nr 234 poz. 1570)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz.U. Nr 25 poz. 191)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (Dz.U. Nr 133 poz. 939)


  KIEROWCY
  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badan lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. Nr 2 poz. 15)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących prace na stanowisku kierowcy (Dz. U. Nr 69 poz. 622 z późn. zm.)
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz.2088 )


  NFZ
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027)
NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "E R G O M E D s.c"
Kraków, ul. Bonarka 18, tel. 12 266 21 95, 266 84-82, fax: 12 442 00 45 e-mail: mp@ergomed.pl
Informacja o wpływie działalności RTG